תקנון האתר

תקנון כללי
אתר הספרים והציוד לבתי הספר והגנים של "ברודי" (להלן:האתר) הינו אתר אינטרנט המנהל חנות וירטואלית עבור ציבור הגולשים בארץ
תנאי השימוש והרכישה המפורטים בתקנון זה מגדירים את חובות וזכויות הצדדים, אנא קרא אותם בעיון שכן האמור בתקנון מהווה הסכם מחייב בינך כלקוח לבין האתר.

תנאי סף לביצוע עסקה באתר
כל אדם בן 18 שנים ומעלה או תאגיד רשום כדין על פי חוקי המדינה רשאי לבצע עסקה באתר ובתנאי שברשותו כרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי והוא רשאי על פי דין ו/או הסכם עם מי ממנפיקי כרטיס האשראי לבצע עסקאות באמצעות כרטיס האשראי

פרטים אישים וביצוע הזמנה
בזמן ביצוע העסקה תתבקש להזין בין היתר את פרטיך האישים ( שם פרטי שם משפחה תעודת זהות טלפון כתובת דואר אלקטרוני ) ופרטי אמצעי התשלום בו תעשה שימוש לשם ביצוע הרכישה.
אם בעת ביצוע העסקה תמסור פרטים שגויים או חלקיים לא נוכל לספק לך את המוצרים המוזמנים ומשכך הזמנתך צריכה להיקלט ולהירשם באופן תקין ומלא כולל כל הפרטים הנדרשים למשלוח המוצרים וחיוב העסקה.
הפרטים שמסרת יישמרו במאגר הנתונים שלנו ולא יועברו לצדדי ג כול שהם , בהסכמתך בלבד , רשאי האתר לשלוח לכתובת הדואר האלקטרוני שהוקלד באתר מידע על פעילות האתר ומבצעים שונים.
בעשותך שימוש באתר ובגלישה בו הינך נותן את הסכמתך לאמור לעיל.

מחירי המוצרים באתר
המחירים המפורסמים באתר כוללים מס ערך מוסף כחוק.
האתר רשאי לעדכן מעת לעת את מחיר המוצרים הנמכרים ומשכך מובהר ומוסכם כי המחיר התקף להזמנתך יהיה המחיר המפורסם עם השלמת הליך הרכישה בלבד.
במקרה של טעות סופר , טעות דפוס ו/או טעות במחיר המוצר רשאי האתר לבטל את העסקה אלא אם כן נודיעך על הטעות ואישרת את ביצוע העסקה על פי תיאורו ו/או מחירו הנכון.

תנאי תשלום ואספקה
החיוב עבור ביצוע ההזמנה אינו מיידי אלא כפוף להימצאות הפריט במלאי, היה והמוצר המוזמן אינו במלאי לא תחויב בגינו.
האתר אינו מתחייב כי כל המוצרים יימצאו במלאי.
האתר ייגבה את התמורה עבור המוצרים שהזמנת והמצויים במלאי בתוספת דמי משלוח באמצעות כרטיס האשראי שאת פרטיו הקלדת וזאת בתשלום אחד אלא אם כן צוין אחרת
דמי טיפול ומשלוח יהיו כמפורט בדף המשלוח והמחיר התקף עבור משלוח ההזמנה שבוצעה על ידך יהיה המחיר שפורסם במועד השלמת ההזמנה .
כל הזמנה , הכרוכה במשלוח , (ולא בהגעה פיזית לאיסוף ) תחוייב בדמי משלוח כפי שמפורט בדף המשלוחים!!! גם אם בדף ההזמנה הסכום למשלוח מראה 0 ש"ח!!!
מועד אספקת המוצרים הינו עד 14 ימי עבודה מיום ביצוע השלמת הרכישה המקוונת.
ימי עבודה – חישוב ימי העבודה יחול מיום א"-ה" לא כולל ימי שישי , שבת, ערבי חג וחג.
"ברודי" לא תיהיה אחראית עיכובים באספקת המוצר/ים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתה כגון תקלות, עיכובים, שביתות והשבתות בשרותי הדואר, תקלות במערכת המיחשוב/ אנטרנט/דואר אלקטרוני/ טלפוניה העלולים לפגוע בהשלמת הליך הרכישה.

ביטול העסקה והחזרת המוצרים
הנך רשאי לבטל את העסקה תוך 14 יום מיום קבלת המוצרים או מיום קבלת מסמכי העסקה , על פי המועד המאוחר בין השניים ובכפוף לאמור להלן:
ביטול הנובע מפגם במוצר ו/או אי התאמתו ייעשה בהודעה בכתב לכתובת www.brodie.co.il, במקרה זה האתר יבטל את חיובך ולא ייגבה ממך דמי ביטול בכפוף להחזרת המוצר על פי הוראות הדין הרלוונטי.
ביטול עסקה שאינו נובע מפגם במוצר או עקב אי התאמה כמפורט בסעיף 14 ה ( א ) לחוק הגנת הצרכן ייעשה בהודעה בכתב לכתובת www.brodie.co.il, במקרה של ביטול על פי הוראות סעיף זה תבטל החברה את החיוב בניכוי דמי ביטול שלא יעלו על 5% ממחיר המוצר או 100 ₪ , הנמוך מבין השניים.

אחריות
האתר אינו יצרן המוצרים ולא ישא באחריות למוצר פגום, כלקוח זכותך לפנות ליצרן המוצר או להחליפו או לקבל את כספך כמפורט לעיל בראש "ביטול עסקה והחזרת מוצרים".
האתר פועל ברשת האינטרנט וככזה תלוי בספקי תשתית , ספקי תקשורת אשר עשויים לא לתפקד כיאות ואף להיפגע עקב גישה בלתי חוקית ו/או בלתי מורשית .
בביצוע העסקה הינך משחרר את האתר מאחריות ישירה ו/או עקיפה לכול מקרה בו העסקה לא תבוצע במלואה ו/או בחלקה מכול סיבה שהיא ומכול נזק ישיר , עקיף ו/או עוגמת נפש שייגרמו לך או לרכושך .

סמכות שיפוט ייחודית
על הסכם זה ועל הזמנתך חל הדין הישראלי וסמכות השיפוט הייחודית נתונה לבתי המשפט במחוז מרכז.